Mielipiteeni kaupungin metsäsuunnitelmasta


Tässä nyt on, ja äsken lähti kaupungin kirjaamoon:

 

Muistutus Kajaanin metsäsuunnitelmasta

Yleiset periaatteet

1. Tärkeää on, että metsäsuunnitelma tehdään nyt mahdollisimman sitovaksi. Kahdessa järjestetyssä yleisötilaisuudessa virkamiehet ovat tuoneet esille, että he harkitsevat toimenpiteitä sitten leimikon suunnitteluvaiheessa (eli siis sitten, kun puuta ollaan myymässä). Kaikki mahdollinen harkinta tulisi kuitenkin tehdä nyt, tässä metsäsuunnitelmavaiheessa, koska:

 • kyse on yhteisestä omaisuudesta ja sen hoitamisesta. Siihen kuuluu demokraattinen päätöksenteko ja siltä osin mahdollisimman hyvin valmistellut & sitovat suunnitelmat. Kunnollinen suunnittelu tässä vaiheessa takaa myös paremman pohjan kaupungin talousarvioita varten. On tärkeää, että tässä vaiheessa arvioidaan oikeasti hakattavissa oleva puumäärä mahdollisimman hyvin, jotta tulevien vuosien talousarviotkin ovat metsätulojen osalta mahdollisimman realistiset.
 • kaupungin metsämaa on varsinaista monikäyttömaata: virkistys, luontoarvot… Näiden kaikkien toimien yhteensovittaminen tehdään nimenomaan nyt – tässä metsäsuunnitelmavaiheessa. Jos se jätetään leimikkosuunnittelun harkintaa, joku keskeinen asia voikin ihan inhimillisesti unohtua.

2. Hyvä, että keskeisistä virkistysalueista tehdään omat, erilliset suunnitelmat! Ja hyvä, että luontoselvitykset tehtiin. Pirunvaara olisi myös sellainen alue, josta oma, erillinen suunnitelma olisi paikallaan.

3. Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC:n mukaan. Esitän, että ne sertifioidaan myös FSC-sertifikaatilla.

 • FSC on etenkin ympäristöjärjestöjen suosittelema, sillä se ottaa luontoarvot ja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen PEFC:ä paremmin huomioon.
 • Moni iso toimija (esim. UPM ja Stora Enso) on sertifioinut omat metsänsä FSC:n mukaan.
 • Kainuulaista puutavaraa voi olla haastava saada kaupaksi, etenkin mäntykuitupuuta – FSC lisää ostajien mielenkiintoa.

4. Kaupungin metsiä tulisi hoitaa suunniteltua enemmän jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että metsästä joko poimitaan tukkipuukokoiset puut yläharventamalla tai tehdään pieniä (alle 0,3 ha) aukkoja, jotka taimettuvat luontaisesti. Perinteisessä tasaikäisrakenteisessa metsänkasvatuksessa tehdään avohakkuu ja sen jälkeen taimikon perustamis- & hoitotyöt. Harvennuksissa tulee etenkin kuitupuuta. Jatkuvan kasvatuksen valitsemiseen on useita syitä:

 • Virkistyskäyttö: Siinä suuret avohakkuualat jäävät pois, ja metsä säilyy ’metsäisenä’. Virkistyskäytön kannalta metsäisenä säilyvä metsä on paljon avohakkuualoja parempi.
 • Taloudellisuus: Jatkuvassa kasvatuksessa kasvatetaan mahdollisimman paljon tukkipuuta, josta saadaan parempi tili. (Mäntytukki noin 52 €/m3; mäntykuitu 17 €/m3). Menetelmässä myös metsän uudistuskulut (maanmuokkaus, istutus/kylvö) sekä taimikonhoitokulut jäävät pois, koska metsä uudistuu luontaisesti. Menetelmän taloudellisuudesta kertoo se, että se on käytössä esim. metsäsijoitusyhtiö Nordic Forest Fund:lla, jolla on Kainuussa 3700 ha metsätalousmetsää.

Yleisiä huomioita metsäsuunnitelmasta

 • Kunnostusojituksissa arvioitava tarpeellisuus aidosti (vesiensuojelun kannalta), sekä tehtävä ojitukset vesiensuojelu kunnolla huomioiden
 • Yleisesti avohakkuista saatava puunmäärä on suurempi kuin suunnitelmaan kirjattu kuviolla oleva puun määrä. -> Minkä verran hakkuista saa oikeasti puuta -> Mikä on todennäköisempi hakkuutulo
 • Suunnitelmassa myös kuvioluettelon jälkeen (joillain lohkoilla) hakkuumahdon mukaiset hakkuut. Niiden mukaan ei ilmeisesti mennä? -> Pois suunnitelmasta.
 • Vierekkäin (tai lähekkäin) sijaitsevat pienemmät lohkot pitää yhdistää (esim. Heinimäestä, eli Kätön/Kuurnan ulkoilualueelta on kolme eri lohkoa).
 • Käytönrajoitukset pitäisi näkyä toimenpiteissä. Jos on esim. 20 % käytönrajoitus kuviolla – ei hakkuusaanto voi olla 100 % kuvion puuston tilavuudesta. -> vaikuttaa tuloihin -> suunnitelma on tehtävä todellisten hakkuumahdollisuuksien mukaan

Lohko- ja kuviokohtaiset huomiot

Ökytoppila, Lohko 2 (Kuluntalahti)

 • Kuviot 97.1 ja 97.2: Yli 12 hehtaarin avohakkuu ihan VT5 vasten -> pienaukkohakkuu tai yläharvennus
 • Kuvio 98.0: Viranomaisohjein käsiteltävä (lintuvesien suojeluohjelma). Toimenpide: avohakkuu 2014?!
 • Kuvio 110.0 776.0: Suunniteltu suojuspuuhakkuu / erityishakkuu (96 % puusta pois). Kuvio VT5 ja radan välissä – Tuulituhoriski, tsekattava mahdolliset vaikutukset liikenteeseen.

Alanen, lohko 2

Kuvio 14.5: Vedenottamon viereinen kuvio – maaperään kohdistuva rajoitus. Lammen rantakuvio.
Toimenpide: Alaharvennus 2020. Onko ok – tsekattava Kajaanin Veden / Kainuu ELYn kanssa.

Ensilä, lohko 6 (Karankalahden ranta – Kylmä)

Lohkolla suunnitellut avohakkuut ovat kuvioilla, jotka ovat rannassa ja/tai asutuksen keskellä yli 100- vuotiasta metsää. Joko joku huomattavasti pehmeämpi tapa, tai ei hakata lainkaan.

Kuviolla 8.3 on toimenpidekielto, ja suunniteltu toimenpide avohakkuu.

Lohko 6 (Karankalahden pohjukka)

 • Kuvio 10.0: Harvennus -> Vesistön (purosuisto) suojakaista jätettävä
 • Kuvio 20.0: 7,6 ha avohakkuuala liian iso (ja vielä suurempi, kun naapurikuviot mukaan) -> pienaukkoja
 • Kuvio 24.0: Liian iso avohakkuuala + asutus vieressä
 • Mitä kuviota ovat tiekuvioiden 3.0 & 4.0 sekä 4.0 & 26.0 välissä? Avohakkuu ei niihin sovi.
 • Kuviot 31.0; 33.0; 34.0; 36.0: Ihan asutuksen vieressä tehtävä laaja avohakkuu -> pienaukkoja tai yläharvennusta

Hilska, lohko 6
Suunniteltu avohakkuu 140-vuotiaaseen metsään ranta-kuviolle, jonka molemmin puolin on asutusta/mökkejä.
-> Ei hakkuita tällaisiin kohteisiin

Kaatopaikka, lohko 1
Kuvio 75.0: Ensiharvennus 2016 – onko vaikutuksia vanhaan kaatopaikkaan?

Kestilä, lohko 6
Kuvio 2.0: Täydellinen toimenpidekielto (osa kuviosta), toimenpiteenä varhaisperkaus koko kuviolle

Kuusirannan leirintäalue, lohko 1

Kuvio 68.0: Maaperään kohdistuva rajoitus (koko kuvio), toimenpide: Avohakkuu 2023
Kuvio 70.0: Maaperään kohdistuva rajoitus (koko kuvio), toimenpide: Ensiharvennus 2016
Kuvio 71.0: Maaperään kohdistuva rajoitus (lähes koko kuvio), toimenpide: Alaharvennus 2016

-> Erityisalue ylipäätänsä!!

Lohko 10 (Arppen muistometsästä etelään)

Lohkolla menee Kylkiäisen ulkoilureitti, joka näkyy mm. Kainuun ulkoilukartassa. Onko reitti enää käytössä? Jos on, opastus ylläpidettävä, kun tehdään toimenpiteitä!

 • Kuvio 16.0: Kuviolla ilmeisesti laavu? Kuvio ala 6,9 ha. Puuston ikä 170 vuotta. Suunniteltu avohakkuuta. -> Ei hakkuutta lainkaan, tai kevyttä yläharvennusta
 • Kuvio 17.0: Osalla kuviosta täydellinen toimenpidekielto – toimenpiteenä alaharvennus
 • Kuviot 19.0 ja 20.0: Arppen muistometsän vieressä -> kevennetyt toimenpiteet
 • Kuvio 100.0: Osa kuviosta viranomaisohjein käsiteltävä, silti toimenpiteenä avohakkuu ja hakkuukertymänä 280 m3, kun koko kuviolla puuta 255 m3

Lohko 13 (Santamäestä kaakkoon)

 • Kuvio 46.0:  Suunniteltu 7,7 ha avohakkuu -> liian iso hakkuuaukko -> ennemmin pienaukkoja
 • Kuvio 56.0: Suojellun puronvarren vieruskuvio, suunniteltu avohakkuu (4,4 ha)
  -> kuvion puronvarren puoli jätetään rauhaan / käsitellään kevyemmin + pienaukkohakkuuta kuviolle –> kevyempi käsittely vähentää saatavaa puunmäärää -> huomioitava suunnitelmassa
 • Kuvio 144.0: Ekologinen käytävä, puronvarren viereinen kuvio. Suunniteltu toimenpide avohakkuu.
  -> Kuvion puronvarren puoli jätetään rauhaan / käsitellään kevyemmin -> huomioitava suunnitelmassa pienempänä hakkuukertymänä
 • Kuvio 102.0: Suojellun puronvarren jatko

Lohko 8 (Hevossuolta etelään)

 • Kuvio 5.0: Puustotiedot puuttuu
 • Kuvio 8.0: 170-vuotiasta metsä, Haukilammen kämpän vieressä, suunniteltu avohakkuu -> Ei hakata ollenkaan
 • Kuvio 11.0: 170-vuotiasta metsä, Haukilammen kämpän vieressä, suunniteltu avohakkuu -> Ei hakata ollenkaan
 • Kuvio 35.0: Suunniteltu 11,2 ha avohakkuu -> Sen sijaan pienaukkohakkuu
 • Kuvio 38.0: Suunniteltu 11,3 ha avohakkuu -> Sen sijaan pienaukkohakkuu
 • Kuvio 44.0: Metsälakikohteen viereinen kuvio, suunniteltu avohakkuu -> jokin pehmeämpi käsittely
 • Kuvio 55.0: Suunniteltu 23,6 ha avohakkuu! -> Pienempiä aukkoja – jopa pienaukkohakkuuna kuvion käsittely?
 • Kuvio 67.0: Kuvion 55.0 vieressä – käytännössä suunniteltu avohakkuuala noin 50 ha. Aivan liian iso ala! -> Pienempiä aukkoja, pienaukkohakkuuna kuvioiden käsittely?
 • Kuvio 71.0: Kuvion puustotiedot puuttuu
 • Kuvio 86.0: Kuvion puustotiedot puuttuu
 • Kuvio 130.0: Metsälakikohteen viereinen kuvio, suunniteltu siemenpuuhakkuu -> Pienaukkohakkuu tai yläharvennus
 • Kuvio 150.0: Onko suunniteltu hakkuu lehtomaisuutta edistävä? Nyt poistuu aika paljon koivua.
 • Kuvio 166.0: Osa kuviosta metsälakikohde -> joku muu käsittely kuin avohakkuu
 • Kuvio 185.0: Iso-Syvälammen soistunut eteläpää, suunniteltu avohakkuu -> ei hakkuta
 • Kuvio 210.0: Suunniteltu 7,8 ha avohakkuu -> Sen sijaan pienaukkohakkuu
 • Kuvio 220.0: 150-vuotiasta metsä, Haukilammen kämpän vieressä, suunniteltu avohakkuu -> Ei hakata ollenkaan
 • Kuvio 227.0: Pienen Syvälämmen eteläreunan kuvio, suunniteltu siemenpuuhakkuu -> Ei hakata, kun ihan lammen ranta
 • Kuvio 234.0: Mustanmajan viereinen kuvio, suunniteltu avohakkuu -> Joko ei hakata, tai huomattavasti suunniteltua kevyemmin

Nalleniemi, lohko 2 (Kontiosaari)

 • Kuviot 2.0; 2.1; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 9.0; 10,0: Inventointi 2015, mutta toimenpiteitä vuosille 2012, 2014
 • Kuvio 8.0: Taimikon perkaus vuonna 2012
 • Kuviot 10.0; 11.0; 12.0; 12.1: Muinaismuistolaki, toimenpiteitä merkitty (metsänhoitotöitä)

Pulkkinen, lohko 2 (Heinisuolla)

Kuvio 78.0: Muistiinpanot: ”hakkuu jos ei liito oravan reviiri. ellei saa hakata metso kohde. koivu lahoamassa.  useita pollon ponttoja”, Toimenpide: Suojuspuuhakkuu 2014 -> jätetään suosiolla käsittelemättä

Rantarimpilä, Lohko 2 (Kuluntalahdessa)

 • Kuvio 63.0: Merkitty inventointi 06/2015, Toimenpide vuodelle 1998!
 • Kuvio 60.9: Merkitty inventointi 06/2015, Toimenpide vuodelle 2002!
 • Kuvio 113.0: Kuviolla (osalla) yksityinen suojelualue, toimenpide: Kunnostusojitus 2016 -> Onko ihan ok?
 • Kuvio 116.0: Kuviolla (osalla) yksityinen suojelualue, toimenpide: Kunnostusojitus 2016 -> Onko ihan ok?
 • Kuvio 120.0: Viranomaisohjein käsiteltävä (Luonnonsuojelualue), toimenpide: Alaharvennus 2016, joka sijoittuu ihan rantaan -> ei tehdä
 • Kuvio 126.0: Kuviolla (pienellä osalla) yksityinen suojelualue, toimenpide: Kunnostusojitus 2016 -> Onko ihan ok?
 • Kuviot 132.0; 138.0; 146.0;   Merkintänä aukkohakkuu 2013, toimenpiteenä istutus 2016 – aika pitkä viive

Sorala, lohko 2 (Matinmäki-Mustikkamäki)

 • Kuvio 14.1: Maaperään kohdistava rajoitus & Viranomaisohjein käsiteltävä (koko kuvio). Toimenpide: alaharvennus 2020
 • Kuvio 14.2: Maaperään kohdistava rajoitus (koko kuvio). Toimenpide: alaharvennus 2020
 • Kuvio 14.3: Maaperään kohdistava rajoitus & Viranomaisohjein käsiteltävä (koko kuvio). Toimenpide: alaharvennus 2020

-> Tsekkaus Kajaanin Veden / Kainuun ELYn kanssa, onko ok.

 • Kuvio 15.0: Toimenpide vuodelle 1998!

Lohko 3 (Parkinniemi – Lohtaja) 

Pirunvaaralle on suunniteltu todella paljon avohakkuita. Ne eivät sinne sovi – eivät luontoarvojen eivätkä virkistyskäytön näkökulmasta.

Erillinen suunnitelma on Pirunvaaran alueesta paikallaan.

Muistettava on se, että edellisessä eli vuoden 1995 tämä Pirunvaaran alue sovittiin jätettäväksi rauhaan.

 • Kuviot 27.0 ja 29.0: Asutuksen vieressä, Harvennus suunniteltu. -> Tehtävä kevyesti
 • Kuvio 39.0: Konekylvö vuonna 2024, mutta ei uudistushakkuuta -> ?
 • Kuvio 188.0: Ihan asutuksen viereen suunniteltu avohakkuu -> huomattavasti kevyempi käsittely

Vesakko, lohko 2 (Seppälä – Pöllyvaara)

Vesakosta tehtiin kesän aikana uusi suunnitelma. Tällaiset pitäisi tehdä ennen kuin suunnitelma laitetaan nähtäville.

Nakertaja-Seppälä välille on suunniteltu harvennuksia käytännössä koko alalle. Mitä tuumaavat alueen asukkaat, Latu sekä Seppälän porukka?

Kuviot 40.0; 41.0: Harvennukset tehtävä fiksusti, ihmisiä kuultava – ihan asutuksen vieressä

Kuviot 61.0; 68.0: Aivan asutuksen vieressä. Onko näille kuviolle aiemmin tehty siemen- tai suojuspuuhakkuu? Nyt kun on merkitty ylispuuhakkuu. Pienaukot (kunnon suojakaista asutukseen) tai yläharvennus paljon parempi.

Ensilä II, lohko 2 (Ensilä-Suvantola, Paltaniementien eteläpuoli)

Kuvio 5.0: lähes 5 hehtaarin avohakkuu yli 100-vuotiaaseen metsään. Alue on myös tärkeä virkistysalue, maisemallakin on väliä. Lisäksi mahdollinen tuleva asuinalue, joten hakkuut kannattaa tehdä asutus huomioiden niin, että puita jää mahdollisimman paljon.

Kuvio 26.0: Kuten edellä, virkistysaluetta, lisäksi vielä puronvarren vieruskuvio. -> Avohakkuu ei sovi.

Klemu, lohko 2
Pitäisi yhdistää viereisen Ensilä II –lohkon kanssa
Ei toimenpiteitä (joka on oikein hyvä!)

Lohko 11 (Mustanmajasta etelään, Kivimäentiestä pohjoiseen)

Lohkolla menee Kylkiäisen ulkoilureitti, joka näkyy mm. Kainuun ulkoilukartassa. Onko reitillä kulkijoita? Jos on, opastus ylläpidettävä, kun tehdään toimenpiteitä.

 • Kuviot 2.0 ja 6.0: Mustanmajan lähellä, toimenpiteenä avohakkuu -> yläharvennus, pienaukkohakkuu
 • Kuvio 172.0: Avohakkuu lammen päässä olevalla kuviolla -> Kunnollinen suojakaista

Lohko 12 (Kylkiäinen – Kivimäki)

Kylkiäisen ulkoilureitti (näkyy Kainuun ulkoilukartassa) kulkee lohkon alueella. Onko reitillä kulkijoita? Tsekattava reitti, ja huolehdittava, että metsien käsittely sopii reitille ja että polku sekä reitin merkinnät ok myös hakkuiden jälkeen.

 • Kuviot 76.0; 209.0; 84.0;102.0; 90.0; 99.0 avohakkuita käytännössä yhtenäisellä alueella (noin 40 ha), lisäksi reunustavat puronvartta, joka on metsälakikohde -> liian iso hakkuuaukea + luontoarvot -> pienaukkohakkuuta, yläharvennusta
 • Kuviot 99.0 ja 102.0: Puronvarsi, toimenpiteenä avohakkuu -> jätetään rauhaan
 • Kuviot 123.0 ja 208.0: Yhteensä 30 hehtaarin aukko suunnitelmissa. -> liian iso -> pienaukkoja
 • Kuvio 207.0: Kuviolla partiolaisten kämppä -> kuultava partiolaisia lähikuvioiden suunnitelmista
 • Kuvio 219.0: Kuviolla Luo-kohde, suunnitelmissa avohakkuu -> hakkuuala pienempi kuin 1,4 ha -> hakkuukertymä ei voi olla kuvatun suuruinen. Lisäksi luo-kohteen ympärille jätettävä kunnollinen suojavyöhyke.

Lohko 9 (Iso Ruuhijärvi)

Ruuhijärven rannoille tehdään oma erillinen suunnitelma – hyvä!

 • Kuvio 41.0: Suunniteltu avohakkuu -> yläharvennus, jolloin jätetään kuitupuu kasvamaan vielä tukkikokoon.
 • Kuvio 71.0: Suunniteltu avohakkuu -> yläharvennus, jolloin jätetään kuitupuu kasvamaan vielä tukkikokoon.

-> Nämä oikeastaan pätevät läpi suunnitelman. Nyt päätehakkuussa (=avohakkuu esim.) saadaan noin 60 % tukkipuuta ja 40 % kuitua. Tukin hinta noin 50 e/m3, kuidun n. 18 e/m3. Kuitupuun kokoiset puut kannattaisi jättää kasvamaan tukkikokoon.
Lisähyötynä tulee metsän säilyminen metsäisenä.

 • Kuvio 85.0: Päteekö muistiinpano männynversoruosteesta edelleen?
 • Kuviot 127.0 ja 135.0: Muodostavat yhteensä laajan avohakkuualan (9,1 ha) -> liian iso yhteensä -> pienaukkohakkuuta tai yläharvennusta
 • Kuviot 191.0; 196.0, 188.0: Puronvarsi-suojelukohteen viereiset kuviot, suunniteltu avohakkuu -> pehmeämpi käsittely (yläharvennys, pienaukkohakkuu) ja kunnon suojakaistat puronvarteen.

Lohko 4 (Teeri-Hevossuo)

 • Kuvio 1.0: Pieneläinhautausmaalle johtavan tienpätkän reunuskuvio, suunniteltu avohakkuu -> jätetään rauhaan
 • Kuviot 1.0 – 56.0: Alueella menee joitain uria -> virkistyskäyttö? -> metsienkäsittely sen mukaan

Vastaavasti uusi Kangasmaaston asuinalue on huomioitava metsien käsittelyssä -> maisema, metsäisyyden säilyttäminen

 • Kuvio 115.0: Suunnitelmissa 8,5 hehtaarin avohakkuu -> pienempi hakkuuala -> pienaukkoja

Jyrkkä, lohko 2 (Lukkarinnurmen luontopolku)

 • Kuviot 3.1 ja 5.0: Suunniteltu avohakkuu -> joku pehmeämpi tapa, kun luontopolku kulkee vieressä?
 • Toteutusvuodet ovat 1996! (kuvio 3.1) ja 2001 (kuvio 5.0) – mikä on tilanne?

Rauta 2, lohko 1 (Otanmäen lintuvesiallas)

Kannattaako tehdä toimenpiteitä lintuvesialtaan reunoille? Nyt suunniteltu harvennushakkuita.

Tikankumpu, lohko 2 (Heinisuolla)

Kuvio 17.0: Suunniteltu avohakkuu. Merkintä, että naapuri tontinomistajalle ok? Hyvä, että on tsekattu! Miten muut, lohko kun rajautuu useampaan taloon?

Kaupunginranta, lohko 1 (Mainuanjärvellä)

Kuvio 1.0: Harvennuksen hakkuukertymä (ja tulot) puuttuu. Kohde Mainualla – mitä asukkaat tuumaavat?

Karanka, lohko 6

Kuvio 75.4: Kuvio rajoittuu järven rantaan sekä asutukseen (mökkejä?), toimenpiteenä avohakkuu -> mökkien & rannan lähellä ei hakkuuta.

Välimaa, lohko 2

Asutuksen vieressä Heinisuolla – onko suunniteltu alaharvennus asukkaille ok? -> suunnittelu sen mukaan, ja ainakin jätetään kunnon suojakaista asutukseen

Laita, lohko 2 (Heinisuolta Kirkkoaholle)

Ylispuu- ja suojuspuuhakkuut ihan tilan (asutuksen?) naapurusmetsiin. Mitä tuumaavat?

Monttu, lohko 2

Kuvio 15.1: Merkitty inventointi 06/2015, Toimenpide vuodelle 1998!

Poukamo, lohko 2

 • Kuvio 5.0: Inventoitu 08/2015, toimenpiteitä vuodelle 2012!
 • Kuvio 20.0: Toimenpiteitä 2011!
 • Kuvio 20.1: Inventoitu 08/2015, toimenpiteitä vuodelle 2012!
 • Kuvio 27.0: Toimenpide vuodelle 2012!

Rypyranta
0,9 hehtaarin joutomaa -kuvio -> pois metsätaloussuunnitelmasta

Turve-Rauta, lohko 1
Kuvio 3.0: Puron / ojan varsi – kannattako hakata? (suunniteltu alaharvennus)

Lohko 5 (Vimpeli, Huuhkajanvaara)

Pääosin erillinen suunnitelma – hyvä!

Vaikea päästä kiinni, että miltä osin tehdään erillinen suunnitelma ja miltä osin taas metsäsuunnitelma pitää paikkaansa. Alueella on virkistyskäyttöä ja asutustakin kohtuu lähellä. Avohakkuiden sijaan pienaukkoja tai yläharvennusta.

(esim. kuviot 169.0 ja 184.0 on suunniteltu avohakkuut 160-vuotiaaseen metsään)

Otanmäen virkistysalue
Lohkot:

 • Pirttimäki, lohko 1
 • Pirttikallio, lohko 1

-> Lohkot yhdistettävä

Tästä tehdään erillinen suunnitelma. Hyvä!

Toivolahti, lohko 1 (Rehja)
Tästä tehdään onneksi erillinen suunnitelma.

Toukansaari, lohko 1
Tästä tehdään erillinen suunnitelma, hyvä!

Heinimäki
Eli lohkot:

 • Heinähattu, lohko 2
 • Tuplahappola, lohko 2
 • Kunta-Heikkilä, lohko 2

-> Lohkot yhteen.

Heinimäen alueesta (yhteensä kolme eri lohkoa) tehdään erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma. Hyvä niin! Alueella on valaistu ura, luontoarvoja sekä Erkin poloku. Paljon liikkujia.

—-

Osa näistä ehdotuksista / huomioista on jo voitu ottaa huomioon. En ole käynyt yksityiskohtaisesti läpi netissä olevaa listaa muutoksista metsäsuunnitelmaan.

Share Button