Jatkuva kasvatus periaatteeksi kaupungin metsissä


Karkeasti yleistäen metsätalousmetsää voi hoitaa kahdella eri tavalla: tasaikäisrakenteisesti (maanmuokkaus, istutus/kylvö, taimikonhoito, alaharvennukset ja lopuksi avohakkuu) tai eri-ikäisrakenteisesti niin sanotusti jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Jatkuvassa kasvatuksessa metsästä poimitaan pois isoimmat, tukkikokoiset, puut ja pienemmät puut jätetään kasvamaan. Tätä sanotaan yläharvennukseksi. Metsä säilyy näin metsäisenä ilman hakkuuaukkoja.

Virkistyskäytön kannalta jatkuvan kasvatuksen menetelmällä hoidettu metsä on paljon mukavampi. Hakkuuaukko ei virkistä. Eivätkä kyllä tiheät taimikotkaan risusavotan jäljiltä maapohjankin ollessa vielä epätasainen. Onneksi vaihtoehto on olemassa.

Metsäsijoitusyhtiö Nordic Forest Fund hoitaa metsiään jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Heillä on Kainuussa 3700 hehtaaria metsää (Kajaanin kaupunki omistaa 6000 ha). Heidän nettisivuiltaan: ”Nykyohjeiden mukainen viljelyyn perustuva tasaikäismetsätalous on heikosti kannattavaa erityisesti huonokasvuisilla alueilla (Pohjois-Suomi, karut kasvupaikat). Mielekkäin keino saada metsätalous paremmin kannattavaksi on pienentää kustannuksia, mikä tarkoittaa käytännössä perinteisen metsänhoidon ja -viljelyn korvaamista muilla toimenpiteillä. Kysymykseen tulevat mm. yläharvennukset, luontainen uudistaminen ja alikasvoksen hyödyntäminen.”

Osaamista, kokemusta sekä tutkimustietoa jatkuvan kasvatuksen menetelmästä on jo olemassa. Mielestäni Kajaaninkin metsiä tulisi hoitaa näin, säilyttäen metsä metsäisenä.

Silja Keränen
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Kajaani

—-
Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 4.11.2016

Share Button