Kajaanin kaupungin metsäsuunnitelma


Kaupungin metsäsuunnitelma vuosille 2016-2025 on parhaillaan nähtävillä. 31.10 saakka.
Nyt on aika reagoida ja ottaa kantaa! Siihen, kuinka haluaa kaupungin metsiä hoidettavan. 

Suunnitelma löytyy täältä: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/ymparisto-ja-luonto/metsat
sekä Kajaani infosta kansioissa.

Suunnitelma on valtava – yhteensä 3665 sivua. Metsätalousmaata kaupungilla on noin 6000 hehtaaria.
Suunnitelma on sisällöltään, sanoisinko nyt, että aika kamala – siellä on alunperin suunniteltu avohakkuita esimerkiksi Rehjan saareen, Vimpelinvaaran reunoille, Pikku-Vimpelin rannoille ja Ruuhijärven rannoille. Nämä eivät ole ONNEKSI kuitenkaan toteutumassa. Mutta, suunnitelma on tehty todellakin tehometsätalousnäkökulmasta sen tarkemmin miettimättä missä ko. kohde sijaitsee. Aukkoja ja voimakkaita harvennuksia on suunniteltu kohtiin, johon ne asutuksen, luontoarvojen tai virkistyskäytön näkökulmasta eivät sovi. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että me kaupunkilaiset otamme tähän kantaa.

Tässä kirjoituksessa on kolme pääkohtaa.
1. Omia mielipiteitäni siitä, kuinka kaupungin metsiä yleensä pitäisi hoitaa
2. Muistiin prosessi, kuinka tätä metsäsuunnitelmaa on tähän mennessä tehty, mitä asioita on saatu paremmalle tolalle ja kuinka tämä kannattaisi tehdä seuraavalla kerralla.
3. Lohko- ja kuviokohtaiset huomiot suunnitteluista metsätaloustoimenpiteistä.

Aloitetaan. 🙂

1. Kuinka kaupungin metsiä tulisi hoitaa

Muitakin arvoja
Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että metsät ovat muutakin kuin puutavaran tuotantoa. Ne ovat monen lajin elinympäristö ja ihmisten virkistyksen kohde. Nämä ovat tärkeitä asioita – luonto itsessään ja se, kuinka se antaa ihmisille voimaa.

Luonto- ja virkistysarvot on huomioitava kaupungin metsätaloussuunnitelmassa. Se on kaupungin etu, myös taloudellisesti, kun kaupunkilaiset liikkuvat metsissämme. Mitä enemmän, sen parempi.

Jatkuva kasvatus
Metsänkäsittelytavoissa on myös parannettavaa. Jatkuvaa kasvatusta kannattaisi ottaa kaupungin metsissä käyttöön huomattavasti nykyistä enemmän. Aloittaa se alueista, joihin se todennäköisimmin sopii hyvin. Metsäammattilaiset pystyvät tämän asian arvioimaan. Jatkuvassa kasvatuksessa metsistä hakataan isoimmat puut pois – tehdään ns. yläharvennuksia noin 10-30 vuoden välein. Tai pienaukkoja (alle 0,3 ha). Näillä menetelmillä metsä säilyy metsänä, kun avohakkuita ei tehdä.

Jatkuva kasvatus olisi menetelmänä myös todennäköisesti taloudellisesti kannattavampaa. Kuitupuu ei käy Kainuussa nyt kaupaksi, kannattaisi tuottaa tukkipuuta. Jatkuvassa kasvatuksessa nimenomaan tuotetaan enemmän tukkia ja vähemmän kuitupuuta. Vastaavasti uudistuskulut (istutus ja taimikonhoidot) jäisivät pois, kun luonto hoitaa uudistamisen. Nykyisessä suunnitelmassa hakkuutulot ovat 6,2 milj. € ja kustannukset 1,36 milj. €. Tuloista 20 % kuluu siis metsähoitotöiden kustannuksiin.

Sertifiointi
Kaupungin metsät on nyt sertifioitu PEFC:n mukaan – kuten kaikki Suomen metsät automaattisesti. Kaupungin kannattaisi hommata myös FSC-sertifikaatti, joka nimenomaan on tehty suurille metsänomistajille. FSC ottaa PEFC paremmin huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen. Ja se kun on yksi ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä ilmastonmuutoksen ohella. Luonnon monimuotoisuus siis heikkenee, ja Suomessa näin on myös metsälajiston osalta.

2. Metsäsuunnitelman prosessi

Alunperin tämä metsäsuunnitelma tuli nähtäville keväällä. Aikaa oli alle kaksi viikkoa, suunnitelma oli nähtävillä vain Kajaani Infossa (auki arkisin virka-aikaan), materiaalia oli 12 kansiollista (eli yli hyllymetri) ja yleisötilaisuus oli tiistaina keskellä päivää. Käytännössä oli siis tehty mahdottomaksi suunnitelmaan tutustuminen kunnolla.

Kajaanilaiset ja kainuulaiset yhdistykset onneksi reagoivat tähän, ja ympäristötekninen lautakunta paransi nähtävilläoloa huomattavasti: nähtävilläoloaikaa pidennettiin kerralla lokakuun loppuun (noin puoli vuotta), suunnitelma saatiin nettiin (toki siinä tehtiin kesän aikana useampi kierros, koska se oli alunperin yhtenä pdf-dokumenttina sivut ihan sekaisin ja ilman lohkokarttaa). Nyt se on netissä lohkoittain pdf:nä ja lohkokartan kera. Uusi yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 5.10 klo 16-19 valtuustosalissa.

Kevään/kesän aikana edistystä on tapahtunut myös siinä, että kahdelta alueelta tehdään luontoselvitykset. Alueet ovat Pirunvaara Parkinniemessä sekä Vuoreslahdentien eteläpuoleinen alue. Alunperin mitään selvityksiä ei ollut tarkoitus tehdä. (Se, että onko tarpeen tehdä useammalta alueelta, on edelleen ihan relevantti kysymys).

Lisäksi kaupunkilaisille keskeisistä virkistysalueista tehdään erilliset hoito- ja käyttösuunnitelmat. Näitä alueita ovat Rehjan saari, Vimpeli-Huuhkajanvaara, Ruuhijärvi, Otanmäen taajaman virkistysalue sekä Heinimäki Kätössä. Niiltä osin ei siis tarvitse olla huolissaan suunnitelmaan merkityistä toimenpiteistä (jotka siis ovat aivan kamalia, ottaen huomioon kuinka keskeisiä virkistysalueita nämä ovat kajaanilaisille). Kaupungin pitäisi nyt vielä laittaa nettiin tarkat kartat ja kuvionumerot, jotta tiedetään tarkkaan alueet, joille tehdään oma suunnitelma. (Rajaus on keskeinen esim. Huuhkajanvaarassa sekä Ruuhijärvellä.)

Edellä kuvatusta voi varmaan päätellä, ettei ole nyt mennyt ihan putkeen. 🙂
Onneksi prosessia on kuitenkin saatu parannettua huomattavasti. Siitä pitää antaa kiitos kaupungin virkamiehille.

Sitten, ajatellaan tulevaa. 

Ensin kyllä palataan vähän menneeseen. Vuonna 1995 hyväksytty metsäsuunnitelma oli todella hyvä. Ensimmäiset puolenkymmentä sivua oli koonti: Mikä on metsäsuunnitelma, mitkä ovat kaupungin talousmetsien hoidon tavoitteet, mitkä lohkot ovat vaativat erikoiskäsittelyä… Ja sen jälkeen lohkokohtaiset toimenpidekartat. Yhteensä noin 50 sivua. Vrt. nykyinen suunnitelma: 3665 sivua, ei mitään koontia, ei mitään kaupungin metsähoidon tavoitteita, ei mitään erikoiskäsittelyä vaativien lohkojen listausta.

Siispä, ajatukseni hyvästä prosessista:
– Aluksi hyväksytään kaupugin talousmetsien hoidon tavoitteet (ympäristötekninen lautakunta, kaupunginhallitus tai valtuusto)
– Kunnolliset luontoselvitykset
– Alustavaa vuoropuhelua eri tahojen kanssa (yhdistykset, kaupungin eri toimijat…)
– Näiden perusteella tehty ensimmäinen luonnos (ja nähtäville siis tiivistelmä, ei tuollainen mammuttidokumentti)
– Keskustelutilaisuudet eri toimijoiden kanssa (esim. asukasyhdistykset)
– Suunnitelman muokkaaminen ja päätöksentekomenettely

3. Lohko- ja kuviokohtaiset huomiot

Yleisesiä huomioita metsäsuunnitelmasta:

  • Kunnostusojituksissa arvioitava tarpeellisuus aidosti (vesiensuojelun kannalta), sekä tehtävä ojitukset vesiensuojelu kunnolla huomioiden
  • Yleisesti avohakkuista saatava puunmäärä on suurempi kuin suunnitelmaan kirjattu kuviolla oleva puun määrä. -> Minkä verran hakkuista saa oikeasti puuta -> Mikä on todennäköisempi hakkuutulo
  • Suunnitelmassa myös kuvioluettelon jälkeen hakkuumahdon mukaiset hakkuut. Niiden mukaan ei ilmeisesti mennä? -> Pois suunnitelmasta.
  • Vierekkäin (tai lähekkäin) sijaitsevat pienemmät lohkot pitää yhdistää (esim. Heinimäestä, eli Kätön/Kuurnan ulkoilualueelta on kolme eri lohkoa). 
  • Käytönrajoitukset pitäisi näkyä toimenpiteissä. Jos on esim. 20 % käytönrajoitus kuviolla – ei hakkuusaanto voi olla 100 % kuvion puuston tilavuudesta. -> vaikuttaa tuloihin -> suunnitelma on tehtävä todellisten hakkuumahdollisuuksien mukaan 

Seuraavaksi sitten lohkokohtaiset kommentit. 

Alanen, lohko 2

Kuvio 14.5: Vedenottamon viereinen kuvio – maaperään kohdistuva rajoitus. Lammen rantakuvio.
Toimenpide: Alaharvennus 2020. Onko ok?

Ensilä, lohko 6 (Karankalahden ranta – Kylmä)

Lohkolla suunnitellut avohakkuut ovat kuvioilla, jotka ovat rannassa ja/tai asutuksen keskellä yli 100- vuotiasta metsää. Joko joku huomattavasti pehmeämpi tapa, tai ei hakata lainkaan. 

Kuviolla 8.3 on toimenpidekielto, ja suunniteltu toimenpide avohakkuu.

Hilska, lohko 6

Suunniteltu avohakkuu 140-vuotiaaseen metsään ranta-kuviolle, jonka molemmin puolin on  asutusta/mökkejä.
-> Ei hakkuita tällaisiin kohteisiin

Kaatopaikka, lohko 1

Kuvio 75.0: Ensiharvennus 2016 – onko vaikutuksia vanhaan kaatopaikkaan?

Kartasalo, lohko 6

Sopisiko jatkuvan kasvatuksen alueeksi? 

Kestilä, lohko 6

Kuvio 2.0: Täydellinen toimenpidekielto (osa kuviosta), toimenpiteenä varhaiperkaus koko kuviolle

Koivikko, lohko 6

OK

Kuusirannan leirintäalue, lohko 1

Kuvio 68.0: Maaperään kohdistuva rajoitus (koko kuvio), toimenpide: Avohakkuu 2023
Kuvio 70.0: Maaperään kohdistuva rajoitus (koko kuvio), toimenpide: Ensiharvennus 2016
Kuvio 71.0: Maaperään kohdistuva rajoitus (lähes koko kuvio), toimenpide: Alaharvennus 2016

-> Erityisalue ylipäätänsä!!

Lohko 10 (Arppen muistometsästä etelään)

Lohkolla menee Kylkiäisen ulkoilureitti, joka näkyy mm. Kainuun ulkoilukartassa. Opastus ylläpidettävä, kun  tehdään toimenpiteitä!

Kuvio 16.0: Kuviolla ilmeisesti laavu? Kuvio ala 6,9 ha. Puuston ikä 170 vuotta. Suunniteltu avohakkuuta.
-> Ei hakuta lainkaan, tai ainakin paljon pehmeämpi käsittely 

Kuvio 17.0: Osalla kuviosta täydellinen toimenpidekielto – toimenpiteenä alaharvennus -> toteutus
Kuviot 19.0 ja 20.0: Arppen muistometsän vieressä -> kevennetyt toimenpiteet
Kuvio 100.0: Osa kuviosta viranomaisohjein käsiteltävä, silti toimenpiteenä avohakkuu ja hakkuukertymänä 280 m3, kun koko kuviolla puuta 255 m3

Lohko 13 (Santamäestä kaakkoon)

Kuvio 46.0:  Suunniteltu 7,7 ha avohakkuu -> liian iso hakkuuaukko -> ennemmin pienaukkohakkuu

Kuvio 56.0: Suojelllun puronvarren vieruskuvio, suunniteltu avohakkuu (4,4 ha)
-> kuvion puronvarren puoli jätetään rauhaan / käsitellään kevyemmin + pienaukkohakkuuta kuviolle

Kuvio 144.0: Ekologinen käytävä, puronvarren viereinen kuvio. Suunniteltu toimenpide avohakkuu.
-> Kuvion puronvarren puoli  jätetään rauhaan / käsitellään kevyemmin 

Kuvio 102.0: Suojellun puronvarren jatko

Lohko 5 (Vimpeli, Huuhkajanvaara)

Aivan järkyttävä suunnitelma Vimpelin ja Huuhkajanvaaran ulkoilu- ja virkistyalueille. Näitä suunnitelmia ei onneksi tulla toteuttamaan -> Rajattava pois suunnitelmasta. 

Koskeeko pois-rajaus koko Lohkoa 5? Jos ei koske koko lohkoa, kaupungilta luettelo kuviosta, joita tämä metsäsuunnitelma koskee.

Lohko 8 (Hevossuolta etelään)

Kuvio 5.0: Puustotiedot puuttuu

Kuvio 8.0: 170-vuotiasta metsä, Haukilammen kämpän vieressä, suunniteltu avohakkuu -> Ei hakata ollenkaan

Kuvio 11.0: 170-vuotiasta metsä, Haukilammen kämpän vieressä, suunniteltu avohakkuu -> Ei hakata ollenkaan

Kuvio 35.0: Suunniteltu 11,2 ha avohakkuu -> Sen sijaan pienaukkohakkuu

Kuvio 38.0: Suunniteltu 11,3 ha avohakkuu -> Sen sijaan pienaukkohakkuu

Kuvio 44.0: Metsälakikohteen viereinen kuvio, suunniteltu avohakkuu -> jokin pehmeämpi käsittely

Kuvio 55.0: Suunniteltu 23,6 ha avohakkuu! -> Pienempiä aukkoja – jopa pienaukkohakkuuna kuvion käsittely?

Kuvio 67.0: Kuvion 55.0 vieressä – käytännössä suunniteltu avohakkuuala noin 50 ha. Aivan liian iso ala! -> Pienempiä aukkoja, pienaukkohakkuuna kuvioiden käsittely?

Kuvio 71.0: Kuvion puustotiedot puuttuu

Kuvio 86.0: Kuvion puustotiedot puuttuu

Kuvio 130.0: Metsälakikohteen viereinen kuvio, suunniteltu siemenpuuhakkuu -> Pienaukkohakkuu tai yläharvennus

Kuvio 150.0: Onko suunniteltu hakkuu lehtomaisuutta edistävä? Nyt poistuu aika paljon koivua.

Kuvio 166.0: Osa kuviosta metsälakikohde -> joku muu käsittely kuin avohakkuu

Kuvio 185.0: Iso-Syvälammen soistunut eteläpää, suunniteltu avohakkuu -> ei hakkuta

Kuvio 210.0: Suunniteltu 7,8 ha avohakkuu -> Sen sijaan pienaukkohakkuu

Kuvio 220.0: 150-vuotiasta metsä, Haukilammen kämpän vieressä, suunniteltu avohakkuu -> Ei hakata ollenkaan

Kuvio 227.0: Pienen Syvälämmen eteläreunan kuvio, suunniteltu siemenpuuhakkuu -> Ei hakata, kun ihan lammen ranta

Kuvio 234.0: Mustanmajan viereinen kuvio, suunniteltu avohakkuu -> Joko ei hakata, tai huomattavasti suunniteltua kevyemmin

Nalleniemi, lohko 2 (Kontiosaari)

Kuviot 2.0; 2.1; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 9.0; 10,0: Inventointi 2015, mutta toimenpiteitä vuosille 2012, 2014

Kuvio 8.0: Taimikon perkaus vuonna 2012

Kuviot 10.0; 11.0; 12.0; 12.1: Muinaismuistolaki, toimenpiteitä merkitty (metsänhoitotöitä)

Pirttimäki, lohko 1

Otanmäen virkistysalue, soidensuojeluohjelmaa. Voimakkaita avohakkuita, muitakin toimenpiteitä ->  kevyempää käsittelyä. Tästä tehdään erillinen suunnitelma. 

Pulkkinen, lohko 2 (Heinisuolla)

Kuvio 78.0: Muistiinpanot: ”hakkuu jos ei liito oravan reviiri. ellei saa hakata metso kohde. koivu lahoamassa.  useita pollon ponttoja”, Toimenpide: Suojuspuuhakkuu 2014 -> jätetään suosiolla käsittelemättä

Rantarimpilä, Lohko 2: 1908 – 1942 (Kuluntalahdessa)

Kuvio 63.0: Merkitty inventointi 06/2015, Toimenpide vuodelle 1998!

Kuvio 60.9: Merkitty inventointi 06/2015, Toimenpide vuodelle 2002!

Kuvio 113.0: Kuviolla (osalla) yksityinen suojelualue, toimenpide: Kunnostusojistus 2016 -> Onko ihan ok?

Kuvio 116.0: Kuviolla (osalla) yksityinen suojelualue, toimenpide: Kunnostusojistus 2016 -> Onko ihan ok?

Kuvio 120.0: Viranomaisohjein käsiteltävä (Luonnonsuojelualue), toimenpide: Alaharvennus 2016, joka  sijoittuu ihan rantaan
-> ei tehdä

Kuvio 126.0: Kuviolla (pienellä osalla) yksityinen suojelualue, toimenpide: Kunnostusojistus 2016 -> Onko ihan ok?

Kuviot 132.0; 138.0; 146.0;   Merkintänä aukkohakkuu 2013, toimenpiteenä istustus 2016 – aika pitkä viive

Sorala, lohko 2 (Matinmäki-Mustikkamäki)

Kuvio 14.1: Maaperään kohdistava rajoitus & Viranomaisohjein käsiteltävä (koko kuvio). Toimenpide:  alaharvennus 2020
Kuvio 14.2: Maaperään kohdistava rajoitus (koko kuvio). Toimenpide:  alaharvennus 2020
Kuvio 14.3: Maaperään kohdistava rajoitus & Viranomaisohjein käsiteltävä (koko kuvio). Toimenpide:  alaharvennus 2020

-> Tsekattava onko nämä jotain muita kuin pohjavesialueeseen liittyviä rajoituksia.

Kuvio 15.0: Toimenpide vuodelle 1998!

Toukansaari, lohko 1

Suunnitelmassa rantojen avohakkuut -> ei aiota toteuttaa

-> Poistettava tästä metsätaloussuunnitelmasta

Vehkapuro, lohko 12 

Ei kommentteja

Välimaa, lohko 2

Asutuksen vieressä Heinisuolla – onko suunniteltu alaharvennus asukkaille ok -> suunnittelu sen mukaan, ja ainakin jätetään kunnon suojakaista asutukseen

Asuntola, lohko 2 

Vanhaa peltoa, asuinaluetta – ei metsätalous-toimenpiteitä -> ok

Heinähattu, lohko 2 (Heinimäen ulkoilualue)

Heinimäen alueesta (yhteensä kolme eri lohkoa) tehdään erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma. Hyvä niin! Alueella on valaistu ura, luontoarvoja sekä Erkin poloku. Paljon liikkujia.

Hovi, Lohko 2 (Salmijärven eteläpuoli)

Vaikuttaisi olevan ok (harvennuhakkuita) – mitä alueen asukkaat tuumaavat?

Kantola (Heinisuolla)

Vaikuttaisi olevan ok (Harvennushakkuu suunniteltu) – mitä asukkaat tuumaavat?

Kaupunginranta, lohko 1 (Mainuanjärvellä)

Kuvio 1.0: Harvennuksen hakkuukertymä (ja tulot) puuttuu. Kohde Mainualle – mitä asukkaat tuumaavat?

Kiviranta, lohko 1

Ei toimenpiteitä

Koskentausta, lohko 1 (Vuolijoen taajaman itäpuolella)

-> Aluelautakunta lausukoon, tämä ei ole minulle tuttu alue

Kylmäkorpi, lohko 6

Missä sijaitsee?

Paljon taimikon inventointia – onko tarpeen? Osassa kuvioista toimenpidekielto.

Lohko 11 (Mustanmajasta etelään, Kivimäentiestä pohjoiseen)

Lohkolla menee Kylkiäisen ulkoilureitti, joka näkyy mm. Kainuun ulkoilukartassa. Opastus ylläpidettävä, kun tehdään toimenpiteitä!

Kuviot 2.0 ja 6.0: Mustanmajan lähellä, toimenpiteenä avohakkuu -> yläharvennus, pienaukkohakkuu 

Kuvio 172.0: Avohakkuu lammen päässä olevalla kuviolla -> Kunnollinen suojakaista

Lohko 3 (Parkinniemi – Lohtaja) 

Koko Parkinniemen alue on käytännössä suunniteltu täyteen avohakkuita. Laajoja alueita, useampi kymmenen hehtaaria, vanhaa metsää. -> virkistys- ja luontoarvot menetetään -> mietittävä kunnolla -> osasta hakkuista luovutaan, ja loput tehdään paljon kevyemmin, jos ollenkaan.
Tältä alueelta tehdään luontoselvitykset. Muistettava on myös se, että edellisessä eli vuoden 1995 tämä Pirunvaaran alue sovittiin jätettäväksi rauhaan.

Kuviot 27.0 ja 29.0: Asutuksen vieressä, Harvennus suunniteltu. -> Tehtävä kevyesti

Kuvio 39.0: Konekylvö vuonna 2024, mutta ei uudistushakkuuta -> ?

Kuvio 188.0: Ihan asutuksen viereen suunniteltu avohakkuu -> huomattavasti kevyempi käsittely

Lohko 6 (Karankalahden pohjukka)

Kuvio 10.0: Harvennus -> Vesistön (purosuisto) suojakaista jätettävä

Kuvio 20.0: 7,6 ha avohakkuuala liian iso (ja vielä suurempi, kun naapurikuviot mukaan) -> pienaukkoja

Kuvio 24.0: Liian iso avohakkuuala + asutus vieressä

Mitä kuviota ovat tiekuvioiden 3.0 & 4.0 sekä 4.0 & 26.0 välissä? Avohakkuu ei niihin sovi.

Kuviot 31.0; 33.0; 34.0; 36.0: Ihan asutuksen vieressä tehtävä laaja avohakkuu -> pienaukkoja tai yläharvennusta

Lohko 9 (Iso Ruuhijärvi)

Ison Ruuhijärven rannat (n. 60 %) suunniteltu avohakattavaksi. Ruuhijärvi on virkistysaluetta. Näitä hakkuita ei siis aiota toteuttaa, vaan alueesta tehdään erillinen virkistyskäyttösuunnitelma. Hyvä niin. Siitä pitää nyt saada kunnon rajaus, että tiedetään, miltä osin metsäsuunnitelma pitää paikkansa. 

Kuvio 41.0: Suunniteltu avohakkuu -> yläharvennus, jolloin jätetään kuitupuu kasvamaan vielä tukkikokoon.

Kuvio 71.0: Suunniteltu avohakkuu -> yläharvennus, jolloin jätetään kuitupuu kasvamaan vielä tukkikokoon.

-> Nämä oikeastaan pätevät läpi suunnitelman. Nyt päätehakkuussa (=avohakkuu esim.) saadaan noin 60 % tukkipuuta ja 40 % kuitua. Tukin hinta noin 50 e/m3, kuidun n. 18 e/m3. Kuitupuun kokoiset puut kannattaisi jättää kasvamaan tukkikokoon.
Lisähyötynä tulee metsän säilyminen metsäisenä.

Kuvio 85.0: Päteekö muistiinpano männynversoruosteesta edelleen?

Kuviot 127.0 ja 135.0: Muodostavat yhteensä laajan avohakkuualan (9,1 ha) -> liian iso yhteensä -> pienaukkohakkuuta tai yläharvennusta

Kuviot 191.0; 196.0, 188.0: Puronvarsi-suojelukohteen viereiset kuviot, suunniteltu avohakkuu -> pehmeämpi käsittely (yläharvennys, pienaukkohakkuu) ja kunnon suojakaistat puronvarteen. 

Niemelä, lohko 6

Missä sijaitsee?

Poukamo, lohko 2 (Ammeniemi)

Ok

Pulkkisensalmi, lohko 2 (5-tien ja Takkarannantie risteys)

Ok

Rauta 2, lohko 1 (Otanmäen lintuvesiallas)

Kannattaako tehdä toimenpiteitä lintuvesialtaan reunoille? Nyt suunniteltu harvennushakkuita. 

-> Lisäksi Alueltk:n lausunto

Tikankumpu, lohko 2 (Heinisuolla)

Kuvio 17.0: Suunniteltu avohakkuu. Merkintä, että naapuri tontinomistajalle ok? Hyvä, että on tsekattu! Miten muut – rajautuu useampaan taloon?

Tuplahappola, lohko 2 (Heinimäki, Kättö, osa 2)

Heinimäen ulkoilualuetta, tästä tehdään erillinen suunnitelma.

Vesakko, lohko 2 (Seppälä – Pöllyvaara)

Etenkin Pöllyvaaran puoli on tärkeää virkistysaluetta. Nyt suunniteltu ’tehometsätalous’harvennushakkuita -> Kevyitä toimenpiteitä jatkuvan kasvatuksen opein (osa jätetään käsittelemättä, pienaukkohakkuita, yläharvennusta…)

-> Suunniteltujen toimenpiteiden uudellenarviointi tästä näkökulmasta
-> Ehdottomasti kuultava asukkaita ennen toimenpiteitä!

Kuvio 9.0: Impilinnan eteläpuolella, luontopolun lähtö. Erikoishakkuu, mutta todella voimakas.  Hintaryhmä 1 erikoishakkuu, jossa kuvion 321 kuution puustosta saadaan hakattua 326 kuutiota. 🙂

Tätä ei olla tekemässä. 

Kuvio 19.0: Avohakkuu vuodelle 2013?

Kuvio 20.0: Muistiinpano: ”Ojan varressa lehtomaisuutta” Toimenpide: Avohakkuu 2017. Vaihtoehdot?

Kuviot 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 36.0, 56.0 (Seppälän peltojen Komiahon puolella): Laajoja avohakkuita – miten sopivat ko. kohteeseen? -> pienaukkohakkuita?

Kuvio 36.0: Onko kuviolla lähde tai vesikuoppa? Vaikutusta toimenpiteisiin?

Kuviot 40.0; 41.0; 42.0: Harvennukset tehtävä fiksusti, ihmisiä kuultava – ihan asutuksen vieressä

Välitalo, lohko 13

Missä sijaitsee?

Ensilä II, lohko 2 (Ensilä-Suvantola, Paltaniementien eteläpuoli)

Kuvio 5.0: lähes 5 hehtaarin avohakkuu yli 100-vuotiaaseen metsään. Alue on myös tärkeä virkistysalue, maisemallakin on väliä. Lisäksi mahdollinen tuleva asuinalue, joten hakkuut kannattaa tehdä asutus huomioiden niin, että puita jää mahdollisimman paljon. 

Kuvio 26.0: Kuten edellä, virkistysaluetta, lisäksi vielä puronvarren vieruskuvio. -> Avohakkuu ei sovi.

Hilska II, lohko 6 (Kylmä)

Ei ihmeitä

Jyrkkä, lohko 2 (Lukkarinnurmen luontopolku)

Kuviot 3.1 ja 5.0: Suunniteltu avohakkuu -> joku pehmeämpi tapa, kun luontopolku kulkee vieressä?

Toteutusvuodet ovat 1996! (kuvio 3.1) ja 2001 (kuvio 5.0) – mikä on tilanne?

Karanka, lohko 6

Kuvio 75.4: Kuvio rajoittuu järven rantaan sekä asutukseen (mökkejä?), toimenpiteenä avohakkuu -> mökkien & rannan lähellä ei hakkuuta. 

Kaupungintörmälä, Lohko 2

Vedenottamo + pieni vierusalue. Ok

Klemu, lohko 2

Voisiko yhdistää Ensilä II lohkon kanssa?
Ei toimenpiteitä (joka on oikein hyvä!)

Kunta-Heikkilä, lohko 2

Heinimäen aluetta, erillinen suunnitelma tulossa.

Laita, lohko 2 (Heinisuolta Kirkkoaholle)

Ylispuu- ja suojuspuuhakkuut ihan tilan (asutuksen?) naapurusmetsiin. Mitä tuumaavat? 

Lohko 12 (Kylkiäinen – Kivimäki)

Kylkiäisen ulkoilureitti (näkyy Kainuun ulkoilukartassa) kulkee lohkon aluella. Tsekattava reitti, ja huolehdittava, että metsien käsittely sopii reitille ja että polku sekä reitin merkinnät ok myös hakkuiden jälkeen. 

Kuviot 76.0; 209.0; 84.0;102.0; 90.0; 99.0 avohakkuita käytännössä yhtenäisellä alueella (noin 40 ha), lisäksi reunustavat puronvartta, joka on metsälakikohde -> liian iso hakkuuaukea + luontoarvot -> pienaukkohakkuuta, yläharvennusta

Kuviot 99.0 ja 102.0: Puronvarsi, toimenpiteenä avohakkuu -> jätetään rauhaan 

Kuviot 123.0 ja 208.0: Yhteensä 30 hehtaarin aukko suunnitelmissa. -> liian iso -> pienaukkoja

Kuvio 207.0: Kuviolla partiolaisten kämppä -> kuultava partiolaisia lähikuvioiden suunnitelmista

Kuvio 219.0: Kuviolla Luo-kohde, suunnitelmissa avohakkuu -> hakkuuala pienempi kuin 1,4 ha -> hakkuukertymä ei voi olla kuvatun suuruinen. Lisäksi luo-kohteen ympärille jätettävä kunnollinen suojavyöhyke.

Lohko 4 (Teeri-Hevossuo)

Kuvio 1.0: Pieneläinhautausmaalle johtavan tienpätkän reunuskuvio, suunniteltu avohakkuu -> jätetään rauhaan

Kuviot 1.0 – 56.0: Alueella menee joitain uria -> virkistyskäyttö? -> metsienkäsittely sen mukaan

Vastaavasti uusi Kangasmaaston asuinalue on huomioitava metsien käsittelyssä -> maisema, metsäisyyden säilyttäminen

Kuvio 115.0: Suunnitelmissa 8,5 hehtaarin avohakkuu -> pienempi hakkuuala -> pienaukkoja

Monttu, lohko 2

Kuvio 15.1: Merkitty inventointi 06/2015, Toimenpide vuodelle 1998!

Pirttikallio, lohko 1 

Otanmäen virkistysaluetta ->Yhdistettävä viereisen lohkon kanssa ja käsitellään kokonaisuutena virkistyalueena
Tästä ollaan tekemässä erillinen suunnitelma. 

Poukamo, lohko 2

Kuvio 5.0: Inventoitu 08/2015, toimenpiteitä vuodelle 2012!

Kuvio 20.0: Toimenpiteitä 2011!

Kuvio 20.1: Invenoitu 08/2015, toimenpiteitä vuodelle 2012!

Kuvio 27.0: Toimenpide vuodelle 2012!

Raateniitty, lohko 9 (Ruuhijärventiellä)

Ok

Rypyranta

0,9 hehtaarin joutomaa -kuvio -> pois metsätaloussuunnitelmasta

Toivolahti, lohko 1 (Rehja!)

Aivan järkyttäviä suunnitelmia: avohakkuita käytännössä koko saareen.
Tästä tehdään onneksi erillinen suunnitelma. 

Turve-Rauta, lohko 1

Kuvio 3.0: Puron / ojan varsi – kannattako hakata? (suunniteltu alaharvennus)

Vieruskorpi, lohko 6

Missä sijaitsee?

Ökytoppila, Lohko 2 (Kuluntalahti)

Kuviot 97.1 ja 97.2: Yli 12 hehtaarin avohakkuu ihan VT5 vasten -> pienaukkohakkuu tai yläharvennus

Kuvio 98.0: Viranomaisohjein käsiteltävä (lintuvesien suojeluohjelma). Toimenpide: avohakkuu 2014?!

Kuvio 110.0 776.0: Suunniteltu suojuspuuhakkuu / erityishakkuu (96 % puusta pois). Kuvio VT5 ja radan  välissä – Tuulituhoriski, tsekattava mahdolliset vaikutukset liikenteeseen.

Share Button