Mielipide Kainuun tuulivoimakaavasta


Kainuussa valmistellaan tuulivoimavaihemaakuntakaavaa. Ehdotus oli nyt nähtävillä, materiaalit Kainuun liiton sivuilla.

Annoin siitä ao. mielipiteen. Aika tuulivoimamyönteisen, kun jotenkin se sähkö kuitenkin pitää tuottaa.

——

Mielipide Kainuun tuulivoimamaakuntakaavasta

Valmistelu ja siihen liittyvä aineisto on varsin perusteellista – kiitos siitä!

Kaavaselostuksesta: “Kainuun tuulivoimavaihemaakuntakaavan tavoitteeksi vuodelle 2030 asetetaan 160 kpl teollisen kokoluokan tuulivoimalaa, nimellisteho noin 480 MW ja vuosituotanto noin 1440 GWh seudullisesti merkittävissä tuulivoimapuistoissa. Määrälliset tavoitteet täsmentyvät kaavoitusprosessin edetessä. Tavoitteiden täyttyminen edellyttää riittävää kaavoitusvaraa, jonka arvioidaan olevan noin 1,5-kertainen edellä mainittuun tavoitteeseen verrattuna.”

Valtakunnan tavoite 9000 GWh vuodelle 2025. Kainuun ilmastostrategiassa tavoite Kainuulle 75 GWh. Suomen sähköntuotannon kokonaisuutta voidaan tarkastella hyvin eri tavoin. Omassa hahmotelmassani tuulivoimaa olisi jopa 25 000 GWh vuonna 2040: http://siljakeranen.fi/blogi/mita-ajattelen/energiasta/ Se on aika paljon, eikä tässä Kainuun tuulivoimakaavassa (joka ulottuu vuoteen 2030) ihan noin mittaviin tuulivoimalisäyksiin pidä pyrkiä. Mutta jonkin verran enemmän tuulivoimaa kaavan tulisi Kainuuseen sallia. Olisiko potentiaalisia alueita ihan maakunnan pohjoisosassa, jossa lähin kantaverkko olisi sitten Koillismaan puolella? Tai jo rakennetuilla alueilla, jossa ihmistoiminnan jälki on jo muutenkin merkittävä. Esimerkiksi teollisuusalueet sekä maanteiden, ratojen ja voimalinjojen varret. Näihin tuulivoimarakentamista pitäisi ohjata (käytännössä varmasti eri säädöksiä höllentäen) huomattavasti nykyistä enemmän.

Kaava perustuu pitkälti jo olemassa olevien hankkeiden kaavoittamiseen – kaavaan sisällytetystä tuulivoima-alueista vain neljä? (tv 09, 10, 11 ja 14) ovat sellaista, joissa ei ole toteuttajaa tiedossa. Kaavan voimassaoloaika ulottuu kuitenkin vuoteen 2030. Epäilen, tuo muutaman kohteen kaavoitusvara olisi riittävä mahdollisille tuleville hankkeille. Siitäkin syystä kaavoitusvaraa eli alueita tuulivoimalle tulisi olla enemmän.

Tuulivoimapuistojen sijoittelussa äärettömän keskeistä on huomioida etenkin maisema- ja luontoarvot sekä lähiasutus.
Kaavaselostuksessa: ”Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut lausunnon (STM/2593/2013, 17.9.2013) ympäristö- ministeriölle Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavasta. Lausunnossaan ministeriö on katsonut, että maakuntakaavoituksessa tuulivoima-alueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 kilometriä.”
Myös Kainuun tuulivoimavaihemaakuntakaavassa suojavyöhykkeen pitäisi olla tämä kaksi kilometriä.

Maisema- ja luontoarvot ovat mietityttävät etenkin Teerivaaran (tv-8) ja Lumivaaran (tv-2) tapauksessa. Lumivaara on keskellä hiljaista aluetta ja aivan Natura-alueen vieressä. Teerivaara näkyy varmasti kauas Oulujärvelle – sen vaikutuksia maisemaan olisi ehdottomasti pitänyt arvioida osa liitteen 2 arviointia. Miksi se ei ollut mukana?

Lisäksi maisema-arvot mietityttävät Kainuun vaarajaksolla, Ukkohalla-Paljakka-alueella. Kainuun yksi vahvuus on erämaisuus, hiljaisuus ja rauha – kauas näkyvät tuulimyllyt väistämättä vaikuttavat tähän negatiivisesti. Toisaalta tuulimyllyjen hyvä puoli on se, että kun ne toiminta-ajan jälkeen poistetaan, maisemavaikutus häviää. Toinen vaara-Kainuun maisemaan merkittävästi vaikuttava asia on metsätalous, jonka maisemavaikutuksia pitäisi huomioida huomattavasti nykyistä enemmän.

Kainuun eteläpuolelle – Kajaanin & Sotkamon eteläosiin – sijoittuvat tuulivoimahankkeet ovat mielestäni hyvä asia, kunhan luontoarvot huomioidaan asianmukaisesti eikä mennä lähelle Hiidenportin kansallispuistoa (kuten nyt ei olekaan).

Oli hyvä, että kaavaselostukseen oli nostettu hiljaiset alueet, vaikka ne eivät ole Kainuun maakuntakaavassa. Osa Kainuun eteläosan hankkeista sekä Lumivaaran hanke sijoittuvat näille hiljaisille alueille. Tässä maakuntakaavaprosessissa onkin keskeistä arvioida, kuinka merkittäviä nämä hiljaiset alueet ovat virkistyskäytölle ja matkailulle.

——-

Linkitän tähän loppuun vielä huhtikuussa 2013 kirjoittamani Tuulivoima-Kainuu -artikkelin, kun se tähän aiheeseen vähän liitty.

http://siljakeranen.fi/blogi/tuulivoima-kainuu/

Share Button