Mitä ajattelen


Olen mukana politiikassa, koska haluan tehdä töitä sen eteen, että maapallo säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Minulle on myös tärkeää suomalaisen hyvinvointivaltion säilyttäminen sekä ihmisoikeuksien edistäminen. 

Maapallon kantokyvyn mukaan elämisessä on vielä valtavasti tekemistä, koska keskilämpötila nousee edelleen huolestuttavaa vauhtia ja luonnon monimuotoisuus heikkenee. Toisaalta onnistumisia ympäristöpolitiikan saralla on myös olemassa: olemme saaneet otsonikadon kuriin, parantaneet Suomessa järvien tilaa sekä pienentäneet happosateita. Ihmiskunnalla on olemassa tieto, taito ja osaaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä luontokadon pysäyttämiseksi. Tällä hetkellä kyse on tahdosta. Määrätietoista työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi on tehtävä. Luonnonsuojelun lisärahoitus on turvattava.  

Suomalainen hyvinvointivaltio on globaali huipputuote, josta saamme olla ylpeitä ja myös kiitollisia sen luoneille edellisille sukupolville. On tärkeää ylläpitää ja kehittää hyvinvointivaltion perusasioita edelleen. Taata se, että jokainen omista lähtökohdistaan riippumatta voi elää hyvän elämän. Sosiaaliturva pitää uudistaa yksinkertaisemmaksi, kannustavammaksi ja inhimillisemmäksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on turvattava, sekä painopisteen muututtava ennaltaehkäiseviin toimiin. Koko koulutusketju tarvitsee lisärahoitusta, koska koulutukseen panostaminen on  sekä itsessään tärkeää että Suomen menestyminen tae ja hyvinvoinnin kohentamisen edellytys.

Poliittiset päätökset ovat avainasemassa. Politiikalla asetetaan rajat ja reunaehdot, luodaan kannusteet, muutetaan suuntaa ja vaikutetaan markkinahintoihin.  

Kevään -23 eduskuntavaalit ovat todella tärkeät. Niissä päätetään, jatketaanko toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Niissä päätetään myös siitä, millä tavoin ja miten pian valtiontalous tasapainotetaan. Niissä päätetään lisäksi siitä, edistetäänkö ihmisoikeuksia muuttuneesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta huolimatta. 

Valtiontalouden tasapainottaminen, elinvoiman lisääminen sekä suomalaisten yritysten kasvun turvaaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Olennaista on se, että talouskasvu rakentuu ekologisesti kestävälle pohjalle ja että samaan aikaan parannetaan ihmisten hyvinvointia. Nämä tavoitteet eivät ole vastakkaisia, vaan ne tulee yhteensovittaa poliittisin päätöksin. 

Muutamia nostoja eri teemoista:

Metsät

Keskeistä on, että metsätalouskin on aidosti ja oikeasti kestävällä pohjalla. Että metsäluonnon monimuotoisuus ei enää heikkene, että metsien hiilinielutaso kasvaa, että vesistökuormitus pienenee ja että metsiä säilyy myös virkistyskäytössä.

Metsiin liittyvät kirjoitukseni löydät helpoiten täältä. (Varoitus: Niitä on paljon!)

Ilmastonmuutos

Maapallon keskilämpötila nousee niin nopeasti, että ekosysteemit ja sen seurauksena ihmisetkään eivät ehdi siihen sopeutua. Ilmastonmuutoksen hillintä on nykysukupolven kohtalonkysymys. 

Toimet ilmastonmuutokset hillitsemiseksi ovat myös suuri liiketoimintamahdollisuus. Kun vihreän siirtymän myötä luovumme fossiilisista, vähennämme päästöjä, lisäämme energiatehokkuutta, tuotamme uusiutuvaa energiaa ja muita kestävällä pohjalla olevia tuotteita ja palveluja, on tämä valtava liiketoimintamahdollisuus. 

Lue lisää ilmastonmuutokseen liittyvistä kirjoituksistani.

Maatalous

Vedin Vihreiden maatalouspoliittisen ohjelman valmistelun muutama vuosi sitten. Haluamme, että tulevaisuudessa syömämme ruoka on ravitsevaa, sitä ei mene hukkaan ja sen tuottaminen kuormittaa maapalloa mahdollisimman vähän. Haluamme vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä ja samalla varmistaa, että tuotantoeläimet voivat hyvin. Haluamme, että suomalainen ruoantuottaja pärjää hyvin ja voi olla ylpeä työstään.

Näemme, että ruoantuotannossa on tapahtumassa murros: kuluttajien roolia vahvistetaan, erilaiset tavat tuottaa ruokaa kehittyvät, globaalin ilmastonmuutoksen myötä maatalousalueet siirtyvät. Kaikkien näiden muutosten ohella huoltovarmuudesta on huolehdittava, eli ruoantuotantoa tulee olla Suomen eri alueilla tulevaisuudessakin.

Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma löytyy täältä ja minun kirjoituksia maataloudesta täältä.

Aluepolitiikka

Olen asunut ja oikeasti viihtynyt sekä Oulussa että Helsingissä ja Kajaanikin on aivan ihana pikkukaupunki, mutta kyseenalaistan voimakkaasti kaupungistumisen välttämättömyyttä. Me tarvitsemme elävää ja monimuotoista maaseutua ja kuhisevia kaupunkeja – ilman vastakkainasettelua. Haluan edistää hyvän elämän edellytyksiä eri puolilla Suomea.

Kirjoituksia lisää Kainuusta ja Kajaanista

Syksyllä 2021 ilmestynyt teokseni ’Missä syrjä sijaitsee? – Kun kaupunki ei ole kaikki.’ pureutuu varsin syvälle aluekehityksen ja aluepolitiikan kysymyksiin. Löydät sen kirjastoista, tai voit tilata joko minulta tai kustantajalta.

Koulutus ja osaaminen

Koulutuspoliittisen linjani voi kiteyttää yksinkertaisesti: Koko koulutusketjuun pitää lisätä rahaa. Koulutus, sivistys ja osaaminen ovat itsessään tärkeitä; niihin panostaminen lisää hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta; sekä on kansantaloudellisesti järkevää.

Lue lisää koulutus-aiheisista kirjoituksistani.  

Energiapolitiikka

Energiasektorilla on tapahtumassa nopea, vihreä siirtymä – suomalaisen energiantuotannon päästöt vähentyvät vauhdilla. Jopa tavoitteita nopeammin. Tämä kaikki on todella positiivista, ja olen siitä äärimmäisen iloinen.

On tärkeää, että energiatuotannon päästöt vähentyvät edelleen ja että investointeja uusiutuvan energian tuotantoon sekä polttoon perustumattomaan kaukolämmön tuotantoon vauhditetaan jatkossakin. Samalla on syytä panostaa energian säästöön ja energiatehokkuuteen. Tämä kaikki avaa suomalaisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia maamme rajojen ulkopuolellakin.  

Vihreiden energiavisio löytyy täältä, ja lisää minun energiapoliittisia kirjoituksia täältä.

Kaivokset

Kaivostoiminnan – kuten kaiken elinkeinotoiminnan – kannalta olennaisinta on sen saaminen ekologisesti kestävämmäksi. Marinin hallitus uudisti kaivoslakia, jonka seurauksena tiukennettiin kaivostoiminnan mahdollisuuksia luonnonsuojelualueilla sekä otetaan käyttöön kaivosvero. Lisäksi kaivosta perustettaessa tarvitaan sijaintikunnan lupa kaavoituksen kautta. Kaivoslain uudistaminen jäi kuitenkin vajavaiseksi, ja sitä on tarpeen jatkaa tulevalla kaudella. 

Lue lisää kaivoksiin liittyvistä kirjoituksistani. Täältä löytyvät Talvivaara/Terrafame -kirjoitukset. Myös vihreän eduskuntaryhmän kaivosavaus on aivan erinomainen

Ympäristöpolitiikka

Ympäristö tarvitsee puolustajia juuri nyt. Ainoasta planeetastamme otetaan irti enemmän kuin se kestää. Yhteiskuntamme toiminta on sovitettava luonnon kantokyvyn rajoihin. Pelastetaan metsät, vedet ja suot. Turvataan lajien kirjo. Tehdään kaikki tarvittava ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee hurjaa vauhtia – puhutaan jo kuudennesta sukupuuttoaallosta; kemikaaleja ja mikromuoveja löytyy asumattomiltakin alueilta. Itämeri ei voi hyvin.

Meillä on aika paljon tekemistä. Mutta meillä on myös toivoa: osaamista on ja sitä tulee koko ajan lisää; Suomen järvien tilaa on saatu parannettua; globaalisti otsonikato kuriin ja happosateetkin ovat Euroopassa lähes historiaa.

Ympäristöön liittyvät kirjoitukseni löytyvät täältä.

Elinvoimapolitikkaa

Yksi kestävyyden osa-alue on taloudellinen kestävyys. Siitäkin on huolehdittava – että emme elä taloudellisestikaan yli varojemme. Ja toisaalta elinkeinopolitiikalla voimme luoda työtä ja työpaikkoja. 

Lue lisää elinvoimapoliittisista kannoistani.

Inhimillinen yhteiskunta

Yhteiskunnan sivistyksen mittana pidetään sitä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Meillä on Suomessa tässä vielä paljon tekemistä. Vanhustenhoidon räikeät epäkohdat, köyhyys, osattomuus, epätasa-arvo, syrjivät rakenteet… Meidän pitää luoda parempi yhteiskunta meille kaikille. Tehdä inhimillistä politiikkaa – suurella sydämellä. 

Olen näistäkin teemoista kirjoittanut, ja ne jakautuvat eri kateregorioiden alle (ollen osaksi päällekkäin).
Eli: sote-asiat , yhdenvertaisuusmaahanmuutto ja lapset & nuoret .

Politiikka

Olen politiikassa mukana tehdäkseni maailmasta paremman paikan. Jotta tulevillakin sukupolvilla on elinkelpoinen maapallo. Ympäristöasioiden rinnalle ovat tulleet isojen kaupunkien ulkopuolisten alueiden elinvoima, koulutuskysymykset sekä ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Olen mukana asioiden, en itseni vuoksi. Pohjaan päätökset faktoihin ja samaan aikaan pyrin tekemään inhimillistä politiikkaa.

Lue lisää ylipäätänsä näiltä sivuilta 🙂 tai tarkemmin kirjoituksia politiikasta , poliitikon dilemmasta sekä maailmanparannuksesta.

Share Button