Mitä ajattelen


Olen mukana politiikassa, koska haluan tehdä töitä sen eteen, että maapallo säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Ilmaston lämpeneminen on hillittävä siedettävälle tasolle. Se vaatii paljon – todella paljon muutoksia. Näissä muutoksissa poliittiset päätökset ovat avainasemassa, koska ne ohjaavat ihmisten jokapäiväisiä valintoja. Yhteiskunnan rakenteet on saatava sellaisiksi, että vähähiilinen elämä helppoa, halpaa ja houkuttelevaa.

Se on onneksi mahdollista – olemmehan saaneet otsonikadon kuriin, parantaneet Suomessa järvien tilaa sekä pienentäneet happosateita. Ihmiskunnalla on olemassa tieto, taito ja osaaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tällä hetkellä kyse on tahdosta. Toivoa siis on, mutta tahtoa ja tekemistä tarvitaan. 

Politiikalla on valtavasti väliä, koska siellä oikeasti päätetään isoista asioista. Valtakunnanpolitiikassa kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden asettaminen ja niiden toteuttaminen ovat aivan keskeisiä asioita. Toteuttamista ohjataan taloudellisesti sekä lainsäädännöllisesti. Samalla on huolehdittava siitä, että ihmiset voivat hyvin ja että tarvittava muutos tehdään reilusti ja oikeudenmukaisesti.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan päivitys on tehtävä. Suomessa on valtavasti ihmisiä, jotka eivät voi hyvin. Leipäjonoissa käy 20 000 ihmistä ja 110 000 lasta elää köyhyydessä. Tämä ei ole reilua eikä oikein – sen pitää muuttua!

Metsät

Keskeistä on, että metsätalouskin on aidosti ja oikeasti kestävällä pohjalla. Että metsäluonnon monimuotoisuus ei enää heikkene, että metsien hiilinielutaso kasvaa, että vesistökuormitus pienenee ja että metsiä säilyy myös virkistyskäytössä.

Metsiin liittyvät kirjoitukseni löydät helpoiten täältä. (Varoitus: Niitä on paljon!)

Ilmastonmuutos

”Lähivuodet ovat luultavasti tärkein ajanjakso koko ihmiskunnan historiassa.”
Näin arvioi YK:n alaisen ilmastopaneelin IPCC:n puheenjohtajistoon kuuluva Debra Roberts.

Lokakuussa 2018 julkaistiin ilmastopaneelin raportti, jossa arvioidaan ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksia. Pääviesti on se, että toivoa on, mutta toimia pitää heti. Ilmastonmuutos pitää asettaa kaiken politiikan tekemisen keskiöön. Nyt. Kyse on siitä, millaisen maapallon me jätämme meidän lapsillemme.

Lue lisää ilmastonmuutokseen liittyvistä kirjoituksistani.

Maatalous

Vedin Vihreiden maatalouspoliittisen ohjelman valmistelun. Haluamme, että tulevaisuudessa syömämme ruoka on ravitsevaa, sitä ei mene hukkaan ja sen tuottaminen kuormittaa maapalloa mahdollisimman vähän. Haluamme vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä ja samalla varmistaa, että tuotantoeläimet voivat hyvin. Haluamme, että suomalainen ruoantuottaja pärjää hyvin ja voi olla ylpeä työstään.

Näemme, että ruoantuotannossa on tapahtumassa murros: kuluttajien roolia vahvistetaan, erilaiset tavat tuottaa ruokaa kehittyvät, globaalin ilmastonmuutoksen myötä maatalousalueet siirtyvät. Kaikkien näiden muutosten ohella huoltovarmuudesta on huolehdittava, eli ruoantuotantoa tulee olla Suomen eri alueilla tulevaisuudessakin.

Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma löytyy täältä ja minun kirjoituksia maataloudesta täältä.

Aluepolitiikka

Olen asunut ja oikeasti viihtynyt sekä Oulussa että Helsingissä ja Kajaanikin on aivan ihana pikkukaupunki, mutta kyseenalaistan voimakkaasti kaupungistumisen välttämättömyyttä. Me tarvitsemme elävää ja monimuotoista maaseutua ja kuhisevia kaupunkeja – ilman vastakkainasettelua. Haluan edistää hyvän elämän edellytyksiä eri puolilla Suomea.

Kirjoituksia lisää Kainuusta ja Kajaanista

Koulutus ja osaaminen

Koulutuspoliittisen linjani voi kiteyttää yksinkertaisesti: Koko koulutusketjuun pitää lisätä rahaa. Otimme vihreissä kantaa siten, että koulutukseen pitää panostaa seuraavalla hallituskaudella miljardi euroa nykyistä enemmän.

Jokainen koulutustaso varhaiskasvatuksesta, perusopetukseen, toiselle asteelle ja korkea-asteelle tarvitsee lisäsatsauksia. Säästöjä on tehty liikaa. Ja aivan väärästä paikasta. Meidän pitäisi nimenomaan panostaa koulutukseen. Koulutus, sivistys ja osaaminen ovat itsessään tärkeitä; niihin panostaminen lisää hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta; sekä on kansantaloudellisesti järkevää.

Lue lisää koulutus-aiheisista kirjoituksistani.  

Energiapolitiikka

Olin mukana tekemässä Vihreiden energiavisiota, joten ajatukseni ovat aika lailla yhteneväiset sen kanssa. Vision johdanto kertookin:

”Voimme hoitaa omat vastuumme niin, että Suomesta tulee energiamurroksen edelläkävijä, josta otetaan mallia ja joka voi myydä ratkaisujaan muulle maailmalle. Energiamurroksen ratkaisijoilla on käsissään suuret markkinat, sillä toimivilla energia- ja ilmastoratkaisuilla on huutava kysyntä eri puolilla maailmaa.

Vihreässä energiavisiossa tavoitellaan hiilineutraalia Suomea 2030-luvulla. Uusiutuvien energiamuotojen esiinmarssia vauhditetaan niin, että fossiiliset polttoaineet käyvät tarpeettomiksi. Energian kokonaiskulutus käännetään laskuun ja ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.”

Vihreiden energiavisio löytyy täältä, ja lisää minun energiapoliittisia kirjoituksia täältä.

Kaivokset

Kainuussa asuvani vihreänä ei voi välttää ottamatta kantaa kaivostoimintaan. Ja hyvä niin! 
Minusta Suomeen mahtuu kaivoksia. Mutta ei mihin vain, ja millä ehdoilla hyvänsä. Liian lähelle asutusta kaivostoiminta ei välttämättä mahdu (esim. Kajaanin Jormuan talkkikaivoshanke) tai esimerkiksi matkailullisesti arvokkaille alueille (Kuusamon kultakaivos).

Toisaalta kaivosten tuomat työpaikat ja aluetalousvaikutus ovat tärkeitä. On myös äärimmäisen tärkeää, että kaivosyhtiö hoitaa hommansa kunnolla. Huolehtii ympäristön tilasta ja työntekijöiden turvallisuudesta. Ja korvaa aiheuttamansa haitat maanomistajille. Päivänselvää on, että Suomeen tarvitaan uusi kaivoslaki. 

Lue lisää kaivoksiin liittyvistä kirjoituksistani. Täältä löytyvät Talvivaara/Terrafame -kirjoitukset. Myös vihreän eduskuntaryhmän kaivosavaus on aivan erinomainen

Ympäristöpolitiikka

Ympäristö tarvitsee puolustajia juuri nyt. Ainoasta planeetastamme otetaan irti enemmän kuin se kestää. Yhteiskuntamme toiminta on sovitettava luonnon kantokyvyn rajoihin. Pelastetaan metsät, vedet ja suot. Turvataan lajien kirjo. Tehdään kaikki tarvittava ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee hurjaa vauhtia – puhutaan jo kuudennesta sukupuuttoaallosta; kemikaaleja ja mikromuoveja löytyy asumattomiltakin alueilta. Itämeri ei voi hyvin.

Meillä on aika paljon tekemistä. Mutta meillä on myös toivoa: osaamista on ja sitä tulee koko ajan lisää; Suomen järvien tilaa on saatu parannettua; globaalisti otsonikato kuriin ja happosateetkin ovat Euroopassa lähes historiaa.

Ympäristöön liittyvät kirjoitukseni löytyvät täältä.

Elinvoimapolitikkaa

Yksi kestävyyden osa-alue on taloudellinen kestävyys. Siitäkin on huolehdittava – että emme elä taloudellisestikaan yli varojemme. Ja toisaalta elinkeinopolitiikalla voimme luoda työtä ja työpaikkoja. 

Lue lisää elinvoimapoliittisista kannoistani.

Inhimillinen yhteiskunta

Yhteiskunnan sivistyksen mittana pidetään sitä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Meillä on Suomessa tässä vielä paljon tekemistä. Vanhustenhoidon räikeät epäkohdat, köyhyys, osattomuus, epätasa-arvo, syrjivät rakenteet… Meidän pitää luoda parempi yhteiskunta meille kaikille. Tehdä inhimillistä politiikkaa – suurella sydämellä. 

Olen näistäkin teemoista kirjoittanut, ja ne jakautuvat eri kateregorioiden alle (ollen osaksi päällekkäin).
Eli: sote-asiat , yhdenvertaisuusmaahanmuutto ja lapset & nuoret .

Politiikka

Olen politiikassa mukana tehdäkseni maailmasta paremman paikan. Jotta tulevillakin sukupolvilla on elinkelpoinen maapallo. Ympäristöasioiden rinnalle ovat tulleet isojen kaupunkien ulkopuolisten alueiden elinvoima, koulutuskysymykset sekä ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Olen mukana asioiden, en itseni vuoksi. Pohjaan päätökset faktoihin ja samaan aikaan pyrin tekemään inhimillistä politiikkaa.

Lue lisää ylipäätänsä näiltä sivuilta 🙂 tai tarkemmin kirjoituksia politiikasta , poliitikon dilemmasta sekä maailmanparannuksesta.

 

Share Button